Paper Fold: logic game

Paper Fold: logic game برای آندروید




دانلود و نصب Paper Fold: logic game آندروید APK

                 
 دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید  دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید  دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید  دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید  دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید  دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید  دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید  دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید  دانلود Paper Fold: logic game برای آندروید



دانلود Paper Fold: logic game ↲


مرحله 1: برنامه Android را بر روی گوشی خود بارگیری کنید؛ Paper Fold: logic game

اکنون می توانید این کار را با استفاده از هر آینه دانلود خود در زیر انجام دهید. آن 99٪ برای کار تضمین شده است. اگر فایل را در رایانه دانلود کنید، انتقال آن به دستگاه اندیشه خود را.  


مرحله 2: اجازه دادن به برنامه های شخص ثالث در دستگاه شما.

برای نصب این برنامه، باید مطمئن شوید که برنامه های شخص ثالث در حال حاضر به عنوان منبع نصب فعال هستند. فقط رفتن به منو > تنظیمات > امنیت > و بررسی منابع نامعلوم اجازه می دهد تلفن خود برای نصب برنامه ها از منابع غیر از گوگل فروشگاه بازی.
Paper Fold: logic game,


مرحله 3: نصب

از مدیر فایل شما Paper Fold: logic game شما حال حاضر نیاز به کردهاید شما فقط دریافت فایل نرم افزار آندروید.
پس از آن، روی آن کلیک کنید و روند نصب نرمال را آغاز می کند. "بله" را برای هر چیزی درخواست کنید. با این حال، مطمئن شوید که تمام دستورات روی صفحه را بخوانید. Paper Fold: logic game


منبع دانلود

↲ لینک دانلود (APK) 1
در iTunes: ↲ دانلود برای آی فون (در iOS)



درباره این برنامه

Get ready to have your mind folded, crumpled, and wonderfully twisted with Paper Fold the ultimate brain teaser that takes the art of paper folding to the next level! This logic game will have your brain firing on all cylinders as you dive into countless levels of pure folding fun. In Paper Fold, each sheet of paper hides a secret shape waiting to be uncovered. Just like the traditional art of origami, but with an unexpected twist - you're not just folding, you're revealing hidden objects! Every fold brings you a step closer to solving the puzzle, and every "good job" will have you feeling a rush of satisfaction! Turn your downtime into an exciting adventure with Paper Fold, one of the most captivating paper games out there. This isn't just a puzzle game, it's a relaxing game that allows you to unwind as you solve. With stunning 3D graphics, you'll feel like you're holding and folding real paper, teasing out shapes from a flat, blank canvas. Remember, in this world of paper folding games, every fold matters. Get it wrong and you might obscure the object you're trying to reveal. But don't worry, it's not about perfection on the first try, it's about the journey of discovery and the joy of solving! As far as relaxing games go, Paper Fold stands in a league of its own. It's not just about folding paper, it's about engaging your mind in a gentle, satisfying way. It's a game that says 'good job' not just when you win, but when you learn and improve. With countless objects waiting to be revealed, you'll never run out of surprises. So what are you waiting for? Remember, it's more than a game, it's a tranquil journey that takes you from being an origami novice to a paper-folding maestro. Dive into the world of Paper Fold and unfold the fun! There's no time to waste, those papers aren't going to fold themselves! Happy folding, friends!



برنامه های مشابه




برنامه ها از Good Job Games